KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili hükümleri uyarınca "Müşteri Tanıma" yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Şirketimizin kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder. Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Şirketimiz ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten şirketimizi haberdar edeceğini kabul eder. Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini şirketimize beyan etmek zorundadır.

Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği haller dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Şirketimiz yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Şirketimiz, teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle Kişisel Verilerin Korunması Politikası' nın güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Konuya ilişkin detaylı bilgiler Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanlarında yer almaktadır.

SAKLAMA KOŞULLARI

Yatırımcı bilgilerinin tüm dolaşımını kayıt altında tutmak ve yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla kurumumuz bilgi sistemleri gerekli teknolojik önlemleri içermektedir. Bununla birlikte tüm yatırımcı verileri güvenli bir şekilde belirli aralıklarla yedeklenmekte ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirketimiz güvenliğinize önem vermektedir. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz’ce, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilecek veya yok edebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Her türlü ürün ve hizmetlerimizde kullanılmak; işlem yapanın, işlemin gerçek sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, Borsa İstanbul A.Ş. Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği gibi kamu tüzel kişileri; aracılık hizmetleri faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar ve tedarikçilerimiz ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Çerezler

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında aydınlatma bildirimi ve kişisel verilerin korunması kanunu için tıklayınız.